Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011

Ελένη του Ευριπίδη σαν κόμικ!

<div style="width:425px" id="__ss_9234557"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/katerina60/ss-9234557" title="Ευριπίδης, Ελένη" target="_blank">Ευριπίδης, Ελένη</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9234557" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/katerina60" target="_blank">katerina Prokopiou</a> </div> </div>

validy: η "Ελένη" του Ευριπίδη σε κόμικς

validy: η "Ελένη" του Ευριπίδη σε κόμικς: Ευριπίδης, Ελένη View more presentations from katerina Prokopiou